Roller i HMS-arbeidet

Roller i HMS-arbeidet

- Arbeidsgiver

- Arbeidstaker

- Verneombud

- Tillitsvalgte

- AMU (arbeidsmiljøutvalg)

- Bedriftshelsetjenesten

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven § 3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid og Internkontrollforskriften § 4

pålegger virksomhetene å sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med veiledning og rådgivning i medlemsbedriftenes systematisk HMS-arbeid;

- hvordan komme i gang
- hvilke krav er det til virksomheten
- hva skal dokumenteres
- hvordan bygge opp et HMS-system
- hvordan skrive rutiner og prosedyrer
- hva er et avvikssystem
- hva er risikovurdering og hvordan gjennomføre det
- hva gjør man på en vernerunde, hva ser man etter
- mv

Bedriftshelsetjenesten deltar i ulike møter der HMS er tema i medlemsbedriftene etter bestilling:
- AMU (arbeidsmiljøutvalg)
- HMS-utvalg
- Verneombudssamlinger
- mv


Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 13-3
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:
a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater
c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak

Pålegg fra Arbeidstilsynet.

Ved pålegg fra Arbeidstilsynet kan bedriftshelsetjenesten bistå medlemsbedriftene i oppfølgingen av påleggene.