Arbeidsmedisin/ arbeidshelse

Målretta helseundersøkelser

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

- farlige kjemikalier
- støv med asbestfiber
- biologiske faktorer
- støy eller mekaniske vibrasjoner
- ioniserende stråling
- kunstig optisk stråling
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk
- gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Tester:
- Audiometri (hørselstest)
- Spirometri (lungefunksjonstest)

Avdekkes det mulige arbeidsrelaterte helseplager ved helseundersøkelse hos sykepleier, gis det tilbud om arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Attester:
- Røykdykkerattest
- Asbestattest

Attester utstedes etter godkjent helsevurdering ved arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Tilleggstjenester helse: livsstilsparametere

Følgende tester tilbys i tillegg til de ordinære helseundersøkelsene:

- Blodtrykk
- HbA1c (langtidsblodsukker)
- Lipid-panel (kolesterol-profil)
Tverrfaglig bistand muskel-skjellet

Målgruppe:
Ansatte i medlemsbedrifter med skader/ plager i muskel- og skjellet, som kan ha sin årsak i arbeidet eller som har konsekvenser for arbeidssituasjonen. Både de som står i fare for å bli sykmeldt, og de som er helt eller delvis sykmeldt kan benytte tilbudet.
Mål: Å fungere best mulig i arbeid med de skader og plager man har, ved hjelp av tilpasset trening, eventuell undersøkelse ved naprapat, kartleggings- og motivasjonsamtaler.

Midtnorsk HMS-senter har samarbeid med Surnadal Trenings- og Velværesenter (STV), med innleie av sertifiserte treningsveiledere, naprapatbehandling og leie av treningsfasiliteter. Rådgiver fra Midtnorsk HMS-senter er fysisk med kunden inn på treningssenteret i oppstarten, for tryggheten til den enkelte og videre koordinering av oppfølgingen.

Oppfølgingstjenester

Sykefraværsoppfølging og funksjonsvurdering
Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og kan trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

Bedriftshelsetjenesten kan etter bestilling gjennomføre funksjonsvurdering og kartlegge arbeidsevne av sykmeldte som et ledd i tilretteleggingen på arbeidsplassen.


Veiledningssamtaler i stresshåndtering
Bedriftshelsetjenesten kan bistå i enkeltsaker med samtaler og veiledning i stress- og stresshåndtering.

AKAN - Avhengighetsproblematikk
Bedriftshelsetjenesten kan bistå i oppfølging av enkeltsaker, samt ha en koordinerende rolle.
Se nettsiden til www.akan.no for hvordan bedrifter kan jobbe med avhengighetsproblematikk.
Det kan gjelde alkohol/ rus/ tabletter, men også spill- og mobilavhengighet/ sosiale medier.