Arbeidsmedisin/ arbeidshelse

Målretta helseundersøkelser

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 14-1 Krav til helseovervåkning

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

- farlige kjemikalier

- støv med asbestfiber

- biologiske faktorer

- støy eller mekaniske vibrasjoner

- ioniserende stråling

- kunstig optisk stråling

- arbeid under vann eller økt omgivende trykk

- gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid


Tester:

- Audiometri (hørselstest)

- Spirometri (lungefunksjonstest)

Avdekkes det mulige arbeidsrelaterte helseplager ved helseundersøkelse hos sykepleier, gis det tilbud om arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.


Attester:

- Røykdykkerattest

- Asbestattest

Attester utstedes etter godkjent helsevurdering ved arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Tilleggstjenester helse: livsstilsparametere

Følgende tester tilbys i tillegg til de ordinære helseundersøkelsene:

- Blodtrykk

- HbA1c (langtidsblodsukker)

- Lipid-panel (kolesterol-profil)

Tverrfaglig bistand muskel-skjellet

Målgruppe:

Ansatte i medlemsbedrifter med skader/ plager i muskel- og skjellet, som kan ha sin årsak i arbeidet eller som har konsekvenser for arbeidssituasjonen. Både de som står i fare for å bli sykmeldt, og de som er helt eller delvis sykmeldt kan benytte tilbudet.

Oppfølgingstjenester

Sykefraværsoppfølging og funksjonsvurdering

Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og kan trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

NAV: Hvem gjør hva i sykefraværsoppfølgingen?

Veiledningssamtaler i stresshåndtering

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i enkeltsaker med samtaler og veiledning i stress- og stresshåndtering.

AKAN - Avhengighetsproblematikk

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i oppfølging av enkeltsaker, samt ha en koordinerende rolle.

Se nettsiden til www.akan.no for hvordan bedrifter kan jobbe med avhengighetsproblematikk.

Det kan gjelde alkohol/ rus/ tabletter, men også spill- og mobilavhengighet/ sosiale medier.